Algemene Voorwaarden Flow Solutions

Algemeen

Maatschap Flow Solutions, KvK-nummer 68080077 gedeponeerd maart 2017, Breda. Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als de “Algemene voorwaarden Flow Solutions”. Deze voorwaarden gelden voor Flow Solutions en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in de offerte/intake en/of op te stellen overeenkomst.

Artikel 1 Opdrachtgever en Flow Solutions, leveringen en betalingen

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Flow Solutions degene die de opdracht heeft ontvangen;
2. Alle diensten worden geacht te zijn geschied op locatie zoals met de opdrachtgever is overeengekomen;
3. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Flow Solutions, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 2 Offertes

De intake en alle offertes zijn kosteloos en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Honorarium, kosten, tarieven

1. De honorering van Flow Solutions berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst;
2. Noodzakelijke reis-, verblijf- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Flow Solutions worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen;
3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting;
4. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Flow Solutions in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Flow Solutions, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. Flow Solutions zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever;
5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden tweewekelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden;
6. Flow Solutions verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen;
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Flow Solutions ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever;
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Flow Solutions wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Flow Solutions dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt;
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 6 Eigendommen van Flow Solutions

1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen, computerbestanden en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, foto’s e.d. blijven te allen tijde in eigendom van Flow Solutions;
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de onder art. 6.1 genoemde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Flow Solutions te kopiëren, ter beschikking te stellen aan derden of anderszins te verspreiden;
3. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere schadevergoeding te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

Flow Solutions is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Flow Solutions hanteert haar privacybeleid omtrent het verwerken van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum;
2. Flow Solutions is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven;
3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden;
4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen;
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 250,- bedragen.

Artikel 9 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Flow Solutions het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11 Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Flow Solutions alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs ge- maakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Flow Solutions zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor haar rekening te nemen tegen de door Flow Solutions in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Flow Solutions op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schadevergoeding. Bij annulering korter dan 48 uur voor een overeengekomen opdracht c.q. afspraak, welke schriftelijk, mondeling, per e-mail of per ondertekening is bekrachtigd, wordt 75% van de afgesproken uren in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 Klachten

1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht;
2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt;
3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Flow Solutions voor ondeugdelijk werk alsnog goed werk leveren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Flow Solutions

1. Flow Solutions zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Flow Solutions opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Flow Solutions geleverde dienst;
2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Flow Solutions ter beschikking gestelde gegevens. Flow Solutions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie;
3. Flow Solutions is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Flow Solutions toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden;
4. De maximale aansprakelijkheid van Flow Solutions is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

Artikel 14 Overmacht

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de medewerkers van Flow Solutions ontslaat Flow Solutions van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden;
2. In geval van overmacht zal Flow Solutions daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Flow Solutions af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 15 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Flow Solutions in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende;
2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Flow Solutions ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, films, teksten, plannen, modellen e.d. blijven bij hem berusten;
3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet begrepen;
4. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, plan, tekst, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow Solutions.

Artikel 16 Beëindiging door Flow Solutions

1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
• in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel haar onderneming;
• bij liquidatie van haar bedrijf.
2. Flow Solutions heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht;
2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Flow Solutions.